Garantie, Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Zevenbergen Zonweringen hanteert de Europese richtlijn Koop en garantie, naast deze garantie zijn er op vanuit de leverancier op enkele materialen afwijkende garantiebepalingen, onder vermeldt in het kort de algemene garanties welke wij op onze producten geven:

 • Montage: 2 jaar
 • Zonweringen ( knikarmen, uitvalschermen, screens, valarmschermen ): 5 jaar op aluminium profielen, 2 jaar op bewegende delen en 1 jaar op bandbediening.
 • Markiezen: 2 jaar op het gehele product, 5 jaar op aluminium profielen en 1 jaar op lakwerk (op hout).
 • Rolluiken*: 5 jaar op aluminium profielen, 2 jaar op bewegende delen en 1 jaar op bandbediening.
 • Luxaflex® horren en binnenzonweringen: 2 jaar fabrieksgarantie, 3 maanden op horgaas ( enkel fabricagefout ).
 • Velux® raamdecoratie: 3 jaar, 3 maanden op horgaas ( enkel fabricagefout ).

Algemene fabrieksgarantie:

 • aluminiumcoating, staal en zink: 2 jaar / 1 jaar indien langs de kust
 • motoren: 5 jaar
 • besturing en schalmateriaal: 1 jaar
 • zonweringsdoek**: 5 jaar

*Rolluiken: Bij stevige wind of vorst: rolluiken geheel omlaag of omhoog houden! Bij vorst niet bedienen i.v.m. het eventueel vastvriezen van het pantser. Schade als het gevolg dat het pantser op object is gelopen valt niet onder garantie.

** Zonweringsdoek: knikvouwen, krijtstrepen of gevolgen in de buurt van de stiknaden zijn effecten welke bij alle doeken kunnen voorkomen. Bij verlijming van doeken kan het zijn dat er bij de zijkanten golfvorming kan voorkomen. Dit alles verminderd niet de kwaliteit van het product en geeft geen reden voor reclamatie.

Bovengenoemde garantiebepalingen gelden voor al onze producten bij gebruik onder normale omstandigheden. Gebreken die te wijten zijn aan ondeugdelijk gebruik, slecht onderhoud of weersinvloeden, vallen niet onder de garantie. Bij nieuwe producten moet gebreken of beschadigingen binnen 1 werkdag worden doorgegeven. Indien dit niet wordt doorgegeven zullen deze gebreken of beschadigingen niet als garantie worden behandeld. Binnen 1 jaar na de aanschaf van een zonwering geven wij als service 1 gratis afstelbeurt wanneer uw scherm scheef komt te hangen, dit dient u zelf aan te geven.

 


 

Algemene voorwaarden Webshop Zevenbergen Zonweringen

1 toepasselijkheid en begrippen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten waarbij verkoper partij is.

In de voorwaarden wordt de handelsnaam Zevenbergen Zonwering, W.Zevenbergen BV, Suikerbakkerstraat 32, 3194 AK, Hoogvliet, Rotterdam, www.zevenbergenzonwering.nl, www.maatwerkzonwering.nl, 010-5015561, rabobank NL51RABO 0355 3275 97, kvk 52839974, btw 8506.23.522.B01 aangeduid als verkoper en haar wederpartij, de eindgebruiker in de overeenkomst als consument.

1.1 Overige begrippen:

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de koper;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: de afspraak tussen verkoper en consument die wordt gesloten met betrekking tot de prijs, product en overhandiging;

Schriftelijk: lees per brief of e-mail;

Faktuur: Schriftelijk bewijs van betaling waarop het afgenomen product en prijs op vermeld staan.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: werkdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties. De toepassing op de voorwaarden kan afwijken wanneer dit door de consument op enkele punten wordt bedongen en schriftelijk in de overeenkomst wordt vastgesteld, echter blijven de andere niet aangepaste voorwaarden altijd van kracht.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.4 Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigd (zie 1,2  van de algemene voorwaarden ).

1.5 Verkoper behoudt zich ten alle tijden het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 De overeenkomst tussen verkoper en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst in de online shop van verkoper middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier en de daarop volgende ontvangstbevestiging schriftelijk heeft ontvangen

2.2 Wanneer een order van de consument door de verkoper is ontvangen zal de verkoper direct wanneer mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur op werkdagen aan de consument via de mail een opdrachtbevestiging sturen waarin staat omschreven: het product, prijs,levertijd, eventuele bezorg-en administratiekosten.

2.3 Prijzen en tekstfouten zijn onder voorbehoud, ondanks dat alle informatie en prijsberekeningen met grote zorg op de verkoopsite worden geplaatst, heeft verkoper altijd het recht om dit na de bestelling te corrigeren, de consument heeft dan echter altijd het recht om de order kosteloos te annuleren.

3 prijzen/ leveringen

3.1 Prijzen worden aangegeven inclusief btw maar exclusief bezorg-en administratiekosten en altijd in euro’s tenzij anders staat vermeld.

3.2 Voor de orders die worden verstuurd kunnen er verzend-en administratiekosten bij de prijs worden  berekend, deze zullen altijd worden vermeld.

3.3 . Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen, grondstoffenstijging e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de consument in rekening te brengen. De consument wordt daarvan op de hoogte gebracht en heeft hierbij het recht van de aankoop af te zien.

3.4 Onder levering wordt verstaan de feitelijke en/of juridische levering van producten en/of diensten.

3.5 De wijze van vervoer en aflevering wordt door de verkoper bepaald.

3.6 De koper is verplicht de gekochte producten en/of diensten af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan de koper ter beschikking worden gesteld.

4 betalingen

4.1 Levering zal alleen geschieden wanneer de betaling volledig is voldaan met betaalservice via de website, betaling per pin of contant in de winkel tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Wanneer consument nalatig is met betalen zoals schriftelijk is overeengekomen, is deze daarin rechtswege in gebreke gebleven. Verkoper is dan niet tot deze overeenkomst verplicht en is gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Tevens worden alle vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is verkoper gerechtigd consument alle door zijn handelen ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen. In dit geval zal er op het openstaande bedrag een 1,5% rente per maand worden gerekend vanaf de datum van aankoop.

5 verzending en levertijd

5.1 Producten die op de site op voorraad staan vermeld zullen op de vermelde dagen worden verstuurd en de volgende werkdag worden geleverd, producten niet op voorraad worden met een levertijd vermeld, deze levertijd is een indicatie en geen definitieve levertijd, echter streven wij er naar om de uiterste levertijd binnen 30 dagen aan te houden, consument zal na deze periode een gelijkwaardig product worden aangeboden of de betaling van de consument zal worden geretourneerd. Wanneer er echter sprake is van overmacht beroept de verkoper zich op artikel 12 waarbij de leveringsverplichting komt te vervallen.

5.2 Leveringen worden aan het opgegeven adres van koper afgeleverd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Wanneer de levering in delen wordt aangeleverd zal dit altijd leiden tot  een aparte transactie en worden gefactureerd.

5.4 Vertragingen bij de vervoerder zijn niet de verantwoording van de verkoper en kunnen geen reden zijn voor het annuleren van de bestellingen

6 bedenktijd, herroeping en ruiling

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.2 Opengemaakte en gebruikte producten worden als gewenst product beschouwd en zullen niet in aanmerking komen voor de herroeping, consument draagt in dit geval zelf het risico van de gemaakte verzendkosten.

6.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de verzendkosten voor zijn / haar rekening indien een deel van de totale bestelling wordt herroepen.

6.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6.5 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor maatwerkproducten producten en producten die niet bij onze webshopassortiment staan vermeld, maar speciaal voor de klant zijn besteld.

6.6 Ruiling kan uitsluitend wanneer het geleverde product beschadigd is aangeleverd, gebreken vertoond of defect is na de levering ( zie artikel 9 ), een uitzondering kan bij aanbiedingen of uitverkoop tussen verkoper en consument schriftelijk zijn overeengekomen.

6.7 Gratis verzending bij orders groter dan € 100,00, wanneer blijkt dat het orderbedrag kleiner is dan dit bedrag nadat de consument producten herroept zal de verkoper de bezorgkosten verrekenen met het terug te betalen bedrag.

6.8 Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, herroeping en ruiling volstaat een reactie op uw orderbevestiging welke is gestuurd naar uw e-mailadres.

7 terugroepactie

Consument heeft zelf de verantwoordelijkheid om bij de verkoper de juiste adres en/of andere contactgegevens te onderhouden met betrekking tot een eventuele product terugroepactie van de fabrikant, de consument zal met dergelijke acties  dan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

8 reclamatie

8.1 Consument dient direct nadat de bestelling in handen is, direct te controleren of de bestelling compleet, het juiste en onbeschadigd is, is dit niet het geval  heeft de consument maximaal 7 dagen om het onjuiste schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken.

8.2 Consument heeft in geval van reclamatie tussen levering en retourzending de verantwoordelijkheid op beschadiging, retourzending dient te geschieden in originele verpakking welke onbeschadigd is.

8.3 Ruilen van de producten kan alleen met de originele faktuur.

8.4 Reclamaties kunnen nimmer leiden tot schadeloos stellen van de consument.

8.5 Wanneer er gebruikersschade wordt opgemerkt zal dit worden gezien als onrechtmatige reclamatie en kan hierop geen beroep worden gemaakt.

9 gebreken en klachttermijn

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen de garantie termijn moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

9.2 Bij de verkoper ingediende klachten worden, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10 eigendomsvoorbehoud

10.1 Totdat de bestelling niet 100% door consument is voldaan, blijft verkoper de rechtmatige eigenaar van het ( de ) bestelde product( en ).

10.2  De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11 garantie en aansprakelijkheid

11.1 De garantie is ten alle tijden vastgesteld door het toepasselijk recht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de verkoper houdt zich vast aan de door de fabrikant verleende fabrieksgarantie, echter kan de garantie vervallen als producten als aanbiedingen of uitverkoop worden verkocht, de consument wordt hiervoor altijd van tevoren op de hoogte gebracht en dit zal schriftelijk worden overeengekomen.

11.2 In de volgende gevallen zal de garantie vervallen:

 • Slijtage door normaal gebruik
 • Wanneer er veranderingen aan het product zijn aangebracht zonder toestemming van de verkoper en/of fabrikant.
 • Wanneer er door een niet gecertificeerde dealer een reparatie of onderhoud aan het betreffende product  is gemaakt.
 • Niet de originele faktuur kan worden aangetoond.
 • Door onkundig gebruik van consument.
 • Door nalatig onderhoud.

12 overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van de verkoper om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder deze overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van de verkoper, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien de verkoper door overmacht de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is de verkoper gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze de verkoper. In geval van overmacht kan de consument de verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken.

13 intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom behorende tot de producent, afbeeldingen,  beschrijvingen en mededelingen op deze website zijn eigendom van de verkoper en/of zijn leveranciers en/of zijn fabrikant en/of andere belanghebbenden.

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten.

13.3 Het is de consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13 persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden nooit aan derden gegeven en zullen enkel worden gebruikt ter communicatie tussen consument en verkoper wanneer er sprake is van een zakelijke overeenkomst. Uitsluitend zal de verkoper de gegevens verwerken overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens

14 toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

14.2 Alle niet oplosbare geschillen zullen worden voorgelegd bij een rechter in de vestigingsplaats van de verkoper.